Tìm kiếm

Công bố thông tin

ĐIỀU LỆ VÀ TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều lệ và tổ chức hoạt động cũng như thông tin tóm tắt về công ty đại chúng xin tải file tại đây https://drive.google.com/a/vnf1flour.com.vn/file/d/0B7zk-ncNaGUeNThrOU80dS1HM2s/view?usp=sharing 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 1704/UBCK- GSĐC ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1 THÔNG BÁO V/v  Hoàn tất đăng ký công ty đại chúng Căn cứ văn bản số 1704/UBCK – GSĐC ngày 31/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood...

THÔNG BÁO

  Về việc Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam