Tìm kiếm

Công bố thông tin

THÔNG BÁO LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trân trọng thông báo:   Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).   Chi tiết của Giấy chứng...

ĐIỀU LỆ VÀ TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều lệ và tổ chức hoạt động cũng như thông tin tóm tắt về công ty đại chúng xin tải file tại đây https://drive.google.com/a/vnf1flour.com.vn/file/d/0B7zk-ncNaGUeNThrOU80dS1HM2s/view?usp=sharing 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 1704/UBCK- GSĐC ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1 THÔNG BÁO V/v  Hoàn tất đăng ký công ty đại chúng Căn cứ văn bản số 1704/UBCK – GSĐC ngày 31/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood...