Tìm kiếm

Công bố thông tin

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Căn cứ quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử...