Tìm kiếm

Tin tức

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1.

Thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền, Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 (mã CK BMV)

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  Thông báo ngày giao dịch cuối cùng lập danh sách cổ đông Công ty CP bột mỳ Vinafood 1 (Mã chứng khoán BMV)

Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 (mã CK BMV) Thông báo nhận cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, 10/11/2022.