Tìm kiếm

Công bố thay đổi nhân sự tại Công ty

12:00:00   03/01/2023

Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 trân trọng  thông báo việc miễn nhiệm chức danh cán bộ, như sau:
Họ và tên cán bộ:              Lưu Anh Tuấn
Chức danh:                        Phó giám đốc Công ty.
Thời điểm miễn nhiệm:      Từ ngày 03 tháng 01 năm 2023

Chi tiết theo các file đính kèm.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT: