Tìm kiếm

Tin tức

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cp bột mỳ Vinafood 1, năm 2024.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc vào hồi 8h00 ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Báo cáo tái chính (sau Kiểm toán) năm 2023

Công ty Cp Bột mỳ Vinafood 1 xin gửi Báo cáo Tài chính năm 2023 sau kiểm toán.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ: BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1 thông báo việc thay đổi nhân sự

Thông báo: Chi trả cổ tức bằng tiên năm 2023

  THÔNG BÁO: V/v Chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.