Tìm kiếm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ: BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

12:00:00   15/11/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
Mã chứng khoán: BMV
Căn cứ theo Quyết định số 117/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023, của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công tyCổ phần Bột mỳ Vinafood 1như sau:
Trường hợp bổ nhiệm:
- Ông:Trần Đức Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15 tháng 11 năm 2023