Tổng công ty Lương Thực Miền Bắc - Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1

Tìm kiếm
 
 1. Thông tin chung về Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1:
- Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 là thành viên thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Công ty được chuyển đổi từ Công ty bột mỳ Vinafood 1, theo quyết định số 4204/QĐ - BNN- QLDN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Trụ sở: 94 Lương Yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 6278 2448   Fax : 04 6278 2457
- Mã số doanh nghiệp : 0107151097
Công ty có hai nhà máy trực thuộc: 

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ...

Thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền, Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 (mã CK BMV)

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  Thông báo ngày giao dịch cuối...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ: BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1 thông báo việc thay đổi nhân...

Thông báo: Chi trả cổ tức bằng tiên năm 2023

  THÔNG BÁO: V/v Chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án phân...