Tổng công ty Lương Thực Miền Bắc - Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1

Tìm kiếm
 
 1. Thông tin chung về Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1:
- Công ty cổ phần bột mỳ Vinafood 1 chuyển đổi từ Công ty bột mỳ Vinafood 1 theo quyết định số 4204/QĐ - BNN- QLDN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Trụ sở: 94 Lương Yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 6278 2448   Fax : 04 6278 2457
- Mã số doanh nghiệp : 0107151097
Công ty có hai nhà máy trực thuộc: